ISO 25051

Ready to Use Software Product (RUSP) se používá ve stále více oblastech a jeho správné fungování je často důležité pro obchodní, bezpečnostní a osobní aplikace. Někdy označován také jako Commercial Off -The-Shelf (COTS), Ready to Use Software Product (RUSP) představují balíčky prodávané nabyvateli, který neměl žádný vliv na jeho vlastnosti a další kvalitativní charakteristiky. Software se obvykle prodává předem zabalený nebo stažením prostřednictvím internetového obchodu, spolu s jeho uživatelskou dokumentací. Za RUSP lze považovat také softwarový produkt, který může uživatel kdykoli použít přes Cloud Computing. Dodavatelé RUSP potřebují způsob, jak zajistit důvěru ve služby poskytované jejich softwarovým produktem uživatelům.

A právě možnost, jakou lze tuto důvěru přesnést ke koncovým zákazníkům, Vám EZÚ nabízí. Formou auditu nezávisle a nestranně prověří plnění pokynů uvedených v této mezinárodně uznávané normě pro kvalitu Ready to Use Software Product (RUSP). Výstupy z posouzení tvoří Zpráva z auditu a Atest shody.

Kritéria auditu představuje jednotlivé požadavky ISO/IEC 25051. Standard ISO/IEC 25051 stanovuje požadavky na kvalitu softwarového produktu Ready to Use Software Product (RUSP) a instrukce pro testování; stanovuje požadavky na kvalitu pro RUSP; požadavky na dokumentaci pro testování RUSP, včetně plánu testování, popisu testování a výsledků testování; a instrukce pro testování konformity RUSP.

V rámci produktu ISO 27001 poskytujeme následující služby

Obchod

Ing. Lenka Mariánková

Ing. Lenka Mariánková

Manažer produktu

Dotazník a žádost o certifikaci

Poptávkový formulář - ISO

Napište nám

Odpovíme vám do 24 hodin

Section

Maximum file size: 3MB

Section

Proč zvolit EZÚ

 • Jsme státní podnik s dlouhou historií a statusem důvěryhodné a kvalifikované certifikační autority
 • Naši auditoři jsou špičkovými odborníky, kteří se podílejí na tvorbě zákonů, norem a certifikačních schémat
 • Klademe velký důraz na nezávislost a nestrannost našich auditorů a kvalitu výsledných výstupů
 • Díky silnému zázemí máme možnost nabízet skvělý poměr mezi kvalitou a cenou auditu

Důvody proč certifikovat

 • Jasně prokazatelný způsob deklarace kvality RUSP pro koncové zákazníky.
 • Zvýšení zabezpečení aktiv společnosti.
 • Vyšší jistota i důvěryhodnost společnosti.
 • Zabezpečení informací je integrální částí celého systému řízení organizace.
 • Hlavní faktory ovlivňující podnikatelskou soutěž, informace a jejich zabezpečení jsou v řízeném režimu.
 • Zaměstnanci jsou odpovědni za zabezpečení informací svých pracovišť i svých zákazníků.
 • Požadavek na kontinuální zlepšování zaručuje dlouhodobě efektivní řízení nákladů.
 • Zajištění a vylepšení péče o důvěrnost, integritu a dostupnost informací.
 • Prokázání přístupu k managementu bezpečnosti informací, a to i v komunikaci se zákazníky, investory, občanskou veřejností, státními i soukromými institucemi a dalšími zainteresovanými stranami.
 • Uvědomování si vlastní odpovědnosti k ISMS.
 • Zprůhlednění důsledků incidentů a jejich snížení, odhalování rizik, neshod a incidentů s nežádoucími dopady na důvěrnost, integritu a dostupnost informací, a tím i na chod organizace.
 • Zvýšení podnikatelské důvěryhodnosti pro investory, banky a pojišťovny.
 • Úspora na pokutách a jiných sankcích, spojených s únikem informací.
 • Profil / Image / Firemní kultura organizace
 • Motivace zaměstnanců.
 • Včasné rozpoznání incidentů.
 • Více záruk o plnění právních a jiných požadavků.
 • Konkurenční výhody.
 • Nástroj řízení, vhodné využívání zdrojů, úspora nákladů důsledným řízením.