eIDAS – Pre-audit dle nařízení eIDAS

EZÚ jako první akreditovaný orgán nabízí pre-audit dle nařízení eIDAS je nezbytná zejména pro poskytovatele služeb vytvářejících důvěru (TSP – trust service providers). Ti jsou v nařízení eIDAS definováni jako fyzické nebo právnické osoby, které poskytují jednu či více služeb vytvářejících důvěru. Službou vytvářející důvěru se rozumí elektronická služba, která je zpravidla poskytována za úplatu a spočívá:

  • ve vytváření, ověřování shody a ověřování platnosti elektronických podpisů, elektronických pečetí nebo elektronických časových razítek, služeb elektronického doporučeného doručování a certifikátů souvisejících s těmito službami nebo
  • ve vytváření, ověřování shody a ověřování platnosti certifikátů pro autentizaci internetových stránek nebo
  • v uchovávání elektronických podpisů, pečetí nebo certifikátů souvisejících s těmito službami.

Poskytovatelé služeb vytvářejících důvěru musí od 1. 7. 2016 splňovat veškeré relevantní požadavky NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 910/2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (zkráceně nařízení eIDAS). Pre-audit dle nařízení eIDAS je doporučován zejména těm poskytovatelům služeb vytvářejících důvěru, kteří mají v úmyslu stát se či zůstat kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru (QTSP – qualified trust service providers).

Cílem námi nabízeného pre-auditu je vyhodnocení připravenosti na nařízení eIDAS, a to posouzením shody dle jednotlivých požadavků nařízení eIDAS relevantních přímo pro danou organizaci. V rámci pre-auditu jsou identifikovány jak silné stránky, tak slabá místa, kterým je potřeba věnovat zvýšenou pozornost.

Výstupem je zpráva z pre-auditu, která obsahuje zmapování aktuálního stavu a návrhy na zlepšení. To posloužení nejen při optimalizaci implementace, ale také v případě následné certifikace.

Obchod

Ing. Lenka Mariánková

Ing. Lenka Mariánková

Manažer produktu

Koordinátor a technický specialista

Ing. Roman Csirik

Ing. Roman Csirik

Koordinátor projektu eIDAS

Technický specialista

Ing. Michal Hager

Ing. Michal Hager

Vedoucí laboratoře kybernetické bezpečnosti

Dotazník a žádost o certifikaci ke stažení

Poptávkový formulář - eIDAS

Napište nám

Odpovíme vám do 24 hodin

Section

Maximální velikost souboru: 3MB

Section

Proč zvolit EZÚ

  • Jako první akreditovaný subjekt v ČR nabízíme certifikaci dle nařízení eIDAS.
  • Jako jediní v ČR (a jedni ze tří certifikačních autorit v Evropě) jsme akreditováni na certifikaci služby 6 – uchovávání elektronických podpisů a pečetí.
  • Zkušení odborní auditoři
  • Personál na nejvyšší úrovni
  • Jsme akreditováni v plném rozsahu služeb, jež jsou možné pro Českou republiku (bez služby e-Delivery, kterou není možno v ČR zatím akreditovat).

Důvody, proč certifikovat

  • Splnění povinnosti dle nařízení EU.
  • eIDAS poskytuje „standardizovanou platformu“, která splňuje bezpečnostní kritéria bezpečné elektronické komunikace mezi občany, podniky a orgány veřejné moci. Díky standardizaci je eIDAS i zárukou plně kompatibilních služeb na vnitřním trhu EU, bez rozdílu.